بازی درمانی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

بازی درمانی

بازی درمانی

بازى درمانى بازي راه ارتباطي کودک با ديگران و پيرامون وي و همه دنياي اوست.بازي درماني يکي از موثر ترين روش هاي درماني در رشد عملکرد هاي جسمي و رواني کودک هست، در خلال بازي و تحليل بازي يک کودک مي...