قدرت خاوری

مسئول فنی بخش کاردرمانی

نظام پزشکی ک.د ۷۰

کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۸۱

کارشناسی ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۸۷

فعالیت در حوزه توانبخشی کودکان از سال ۱۳۸۱ تاکنون

تحقیق و تجربه در زمینه آب درمانی در کودکان فلج مغزی ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷

تحقیق و تجربه در زمینه  هیپوتراپی (اسب درمانی) در کودکان فلج مغزی ۱۳۸۹ ال ۱۳۹۱