نوشین فراهانی

مشاور و روانشناس آموزش

کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کرج ۱۳۸۸

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد رودهن ۱۳۹۲

سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و روانشناسی  آموزش کودکان استثنایی از ۱۳۹۰ تاکنون