نسرین کرامتی

آسیب شناس گفتار و زبان

نظام پزشکی گ ۱۰۴۹

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۸۸

کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی نهران ۱۳۹۱

فعالیت در زمینه اختلالات گفتار و زبان کودکان بخصوص کودکان فلج مغزی از سال ۱۳۸۸ تاکنون