سعیده مومنی

کاردرمانگر جسمی

کاردرمانگر جسمی

کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس intensive therapy