فرهاد پورالیاسی

کاردرمانگر جسمی

نظام پزشکی ک.د ۳۲

کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۸۱

کاردرمانگر رسمی سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۸۱ تا کنون

کارشناس رسمی و بازرس مراکز توانبخشی بهزیستی شرق تهران

سابقه فعالیت درمانی در زمینه کودکان بخصوص کودکان فلج مغزی از ۱۳۸۱ تاکنون