زهرا امیری

مسئول فنی بخش گفتاردرمانی

کارشناس گفتاردرمانی

آسیب شناس گفتار و زبان

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۳

فعالیت در زمینه اختلالات گفتار و زبان کودکان فلج مغزی از سال ۱۳۸۳ تاکنون

فعالیت در زمینه گفتاردرمانی اختلالات شنوایی و کاشت حلزون ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳

تحقیق و تجربه در زمینه طیف اختلالات یادگیری( اختلالات ریاضی ،خواندن و دیکته) بخصوص در کودکان فلج مغزی از ۱۳۸۳ تاکنون

و…