رها غضنفری

کاردرمانگر جسمی

نظام پزشکی ک.د ۱۹۴۲

کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۵

کارشناس intensive therapy