کاردمانی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت هجدهم)

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت هجدهم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت هجدهم) آیا وضعیت کودک من بدتر می شود؟ (بخش اول) یکی از سوالاتی که ممکن است والدین کودکان فلج مغزی بپرسند، همین سوال بوده که پاسخ آن "خیر" است. بار دیگر بر این نکته...