برای خدمت و حمایت از کودکان توانخواه شما ،نام “حامی” را بر خود نهادیم